הליך אישור תכניות והליך הגשת התנגדויות
במדינת ישראל, לועדות תכנון שונות (כמו הועדה המקומית או הועדה המחוזית) יש סמכות לאשר תכניות הקובעות זכויות בנייה, ייעודי קרקע ושימושים. על מנת שתכנית תקבל תוקף חוקי, עליה לקבל אישור מאת הועדה שהיא בעלת הסמכות לאשר אותה. 
בדר"כ, לפני שתכנית מקבלת תוקף ניתן לציבור תקופה של 60 יום להגיש התנגדויות והערות לגביה. בסופה של תקופה זו, הועדה מקיימת דיון בתכנית ובהתנגדויות שהוגשו עבורה. לאחר מכן מתקיים דיון פנימי של חברי הועדה בלבד והם מצביעים אם לדחות את התכנית, לאשר אותה או לאשר אותה בתנאים. 
הפקדת תכנית:
בדר"כ, מסמכי התכנית נמצאים באתר הועדה לתכנון ובנייה שהפקידה את התכנית.
אם זו הועדה המחוזית, מסמכי התכנית נמצאים באתר 'מינהל תכנון זמין'
אם זו הועדה המקומית, מסמכי התכנית נמצאים באתר העירוני 'מידע תכנית בניין עיר'.
הגשת התנגדויות:
כיצד כותבים התנגדות?
התנגדות היא מסמך כתוב, שאין לה מתכונת קבועה, אך היא חייבת לכלול את המרכיבים הבאים:
1. שמם המלא של המתנגדים, מספר תעודות הזהות שלהם, כתובתם ומספרי הטלפון שלהם.
2. שם ומספר התכנית אליה אתם מתנגדים
3. תיאור הקשר שלכם לתוכנית המופקדת (למשל, שכנים שגרים ליד שטח התוכנית) והאופן שבו היא עלולה לפגוע בכם.
4. תוכן ההתנגדות
5. תצהיר מאומת בפני עורך דין (חובה)חובה לצרף להתנגדות תצהיר חתום בפני עו"ד המאמת את פרטי ההתנגדות וזהות המתנגדים
6. נספחים (רשות)
ניתן לצרף להתנגדות נספחים שונים, כדי לחזק את הטענות הכלולות בה, למשל: חוות דעת של מומחים בנושאי תחבורה, סביבה או חברה, וגם החלטות קודמות של מוסדות התכנון. אם ההתנגדות מציעה חלופות לתוכנית המופקדת, כדאי לצרף לה תרשים שימחיש זאת באופן גראפי. 
מועד הגשת ההתנגדויות
פרק הזמן בו ניתן להגיש התנגדויות הוא 60 יום מאז הפרסום האחרון בעיתונות. המעוניינים בהארכת זמן יפנו לועדה שאישרה את התכנית להפקדה (הועדה המקומית או הועדה המחוזית).
כיצד מגישים את ההתנגדות עצמה ולמי?
את ההתנגדות יש להגיש ליו"ר ועדת התכנון שהפקיד את התכנית.
ועדה מחוזית- יש להגיש
 ליו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז ירושלים
מומלץ להגיש את ההתנגדות (בצירוף תצהיר) ידנית למזכירות הועדה ולקבל חותמת נתקבל בכתובת שלומציון המלכה 1 , בניין ג'נרלי - קומה 4 – ירושלים 9100701 טלפון: 02-6290263.
ניתן גם להגיש למזכירת הועדה, באמצעות מייל ולוודא שהתקבל anata@iplan.gov.il
יש לשלוח העתק מזכירות הועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית ירושלים, בכתובת מייל: comichal@jerusalem.muni.il

אם מדובר בועדה המקומית, יש להגיש בעיריית ירושלים
 
* האמור לעיל הינו הסבר טכני בלבד ואיו באמור להוות ייעוץ משפטי כל שהוא. לקבלת ייעוץ בנושאים משפטיים ובנושאי תכנון ובנייה יש לפנות לעורך דין הבקיא בתחום זה

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico